Privacy Statement

Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met de inwerkingtreding van deze wet zijn de regels rondom de bescherming van persoonsgegevens veranderd. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Onze plichten
Dental Esthetic Pure is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Dental Esthetic Pure hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Dental Esthetic Pure. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting bij de aanvraag
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard worden.

Gegevens patiënt
U dient de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat aan ons door te geven. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun tandheelkundig dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Dental Esthetic Pure hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend tandarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe tandarts kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische/tandheelkundige geschiedenis. Uw medische/tandheelkundige geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw huidige tandarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe tandarts. De huidig tandarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw huidige tandarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe tandarts.

Uw tandheelkundig dossier wordt dan door uw tandarts per beveiligde email (Zorgmail) overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw tandheelkundige gegevens? Dan gaat uw tandarts hierover graag met u in gesprek.